Advert

TIBBi SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESi -ERGANi SAĞLIK BAKANLIĞI TAœRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU

TIBBi SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
Bu içerik 8472 kez okundu.
62 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
ihale Kayıt Numarası :2016/129157
1-idarenin
a) Adresi :ADNAN MENDERES MAH. KIRALAN DiNK MEVKi NO:20 21950 ERGANi/DiYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası :4126115112 - 4126115765
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@erganidh.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :62 KALEM TIBBi SARF MALZEMESi ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :ERGANi DEVLET HASTANESi TIBBi SARF MALZEME DEPOSU
c) Teslim tarihi :1-Acil ve istisnai durumlar hariç olmak üzere, Hastanemiz malzemeleri aylık periyotlar halinde isteyecektir. 2- Malzeme teslim süresi sipariş tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer :Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati :13.05.2016 - 10:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. iş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kayıt numarası, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası,  marka adı teklif mektubunda yazılmalıdır.
b-Ayıca malzemelerin T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.
c-iştirakçi firmalar sunmuş olduğu ürünün yetkili bayisi olduğunu belgelemeli ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
d-UBB' ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir.Üretici firmadan "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ilgili kalem değerlendime dışı bırakılacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numuneler ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna veya komisyonun uygun bulacağı kişiye teslim edilecektir. Teslim edildiğine dair  belge ihale dosyasına konulacaktır. ihale saatinden sonra getirilen numuneler teslim alınmayacak ve değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Teklif verilen kalemler için Teknik Şartnamede belirtilen sayıda numune verilecektir. Teknik Şartnamede belirtilmiyorsa en az 1(bir) numune teslim edilecektir. 
Numune değerlendirme aşamasında numunesi uygun görülen firmanın malzemesi alınacaktır.
Numunesi uygun olmayan kalemler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde  ek  numune istenebilecektir.
ihalede; numune yerine katalog verilmesi durumunda da gerekli görüldüğü taktirde numune istenecek ve her iki durumda da talep yazısı tebliğ edildikten sonra numuneler  3 (üç) iş günü içinde numuneyi numune değerlendiren komisyonuna teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Değerlendirmek için kullanılan numune için firma herhangi bir hak talebinde bulunmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu ve Özel Hastanelere verilmiş her türlü Tıbbi Sarf  işi benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Dekan yardımcısını bıçaklayan eski kız öğrencisi, akıl sağlığı raporu için Elazığ’a gönderildi
Dekan yardımcısını bıçaklayan eski kız öğrencisi, akıl sağlığı raporu için Elazığ’a gönderildi
Diyarbakır’da kadın cinayeti
Diyarbakır’da kadın cinayeti