Advert

iHALE iLANI

DEVLET HASTANESi ERGANi SAĞLIK BAKANLIĞI TAœRKiYE KAMU HASTANELERi KURUMU

iHALE iLANI
Bu içerik 8071 kez okundu.
26 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
ihale Kayıt Numarası : 2016/53046
 
1-idarenin
 
a) Adresi :ADNAN MENDERES MAH. KIRALAN DiNK MEVKi NO:20 21950 ERGANi/DiYARBAKIR
 
b) Telefon ve faks numarası :4126115112 - 4126115765
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@erganidh.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği
 internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :26 KALEM TIBBi SARF MALZEMESi ALIMI 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
 
b) Teslim yeri :ERGANi DEVLET HASTANESi TIBBi SARF MALZEME DEPOSU
 
c) Teslim tarihi :1-Acil ve istisnai durumlar hariç olmak üzere, Hastanemiz malzemeleri aylık periyotlar halinde isteyecektir.
2-Malzeme teslim süresi sipariş tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) takvim günüdür
3- ihalenin
 
a) Yapılacağı yer :Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati :09.03.2016 - 10:00
 
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a-Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalı ve ürünün UBB kayıt numarası, T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası tarafından onaylanmış ürün (barkod) numarası,  marka adı teklif mektubunda yazılmalıdır.
b-Ayıca malzemelerin T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış kayıt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir ve belge ihale dosyasında sunulacaktır.
c-iştirakçi firmalar sunmuş olduğu ürünün yetkili bayisi olduğunu belgelemeli ve belge ihale dosyasında sunulmalıdır.
d-UBB’ ye kayıtlı olmayan ürünler "kapsam dışı" olarak teklif mektubunda belirtilecektir.Üretici firmadan "kapsam dışı" olduğuna dair yazı sunulacaktır.
Yukarıda istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda ilgili kalem değerlendime dışı bırakılacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Numuneler ihale saatinden önce  komisyona teslim edilmesi gerekmektedir. ihale saatinden sonra getirilen numuneler teslim alınmayacaktır.
Teklif verilen kalemler için en az 1 (bir) adet numune verilecektir.Numunesi  olmayan kalemler değerlendirilmeye alınmayacaktır.  Numune değerlendirme esnasında gerekli görülen kalemlerde  ek  numune istenebilecek,ihalede numune yerine katalog verilmesi durumunda da gerekli görüldüğü taktirde numune istenecek ve her iki durumda da talep yazısı tebliğ edildikten sora numuneler  3 (üç) iş günü içinde numuneyi değerlendiren komisyonuna teslim edilecektir. Süresi içinde getirilmeyen numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
 
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Kreş öğrencilerine sömestr hediyesi
Kreş öğrencilerine sömestr hediyesi
Euro kaç lira? Dolar ne kadar? 19 Ocak 2023 güncel dolar kuru
Euro kaç lira? Dolar ne kadar? 19 Ocak 2023 güncel dolar kuru