Advert

iHALE iLANI

ERGANi DEVLET HASTANESI - SAGLIK BAKANLIGI TAœRKiYE KAMU HASTANELERI KURUMU

iHALE iLANI
Bu içerik 8140 kez okundu.
 
 
MOTORiN(EURO DiZEL) ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
ihale Kayıt Numarası : 2015/174615
 
1-idarenin
a) Adresi : ADNAN MENDERES MAH. KIRALAN DiNK MEVKi NO:20 21950 ERGANi/DiYARBAKIR
b) Telefon ve faks numarası : 4126115112 - 4126115765
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@erganidh.gov.tr
ç) ihale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
 
2-ihale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : MOTORiN(EURO DiZEL) ALIMI 30.000 LiTRE Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : ERGANi DEVLET HASTANESi ARAÇLARI
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin yüklenici tarafından tescilinden sonra 3 gün içerisinde işe başlanacaktır. Mal 31/12/2016 tarihine kadar hastanemiz araçlarına ihtiyaçları doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir.
 
3- ihalenin
a) Yapılacağı yer : Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi
b) Tarihi ve saati : 21.12.2015 - 10:00
4. ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. ihale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
isteklilerin piyasada faaliyet gösterebileceklerine dair,Akaryakıt Dağıtıcı Şirketleri için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan alınmış Dağıtım Lisansı Belgesini, Akaryakıt Bayileri için Bayilik Lisansı belgesinin aslını veya noter onaylı suretini sunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ihale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
idare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
 6. ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. ihale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. ihaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ergani Devlet Hastanesi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. istekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Kreş öğrencilerine sömestr hediyesi
Kreş öğrencilerine sömestr hediyesi
Euro kaç lira? Dolar ne kadar? 19 Ocak 2023 güncel dolar kuru
Euro kaç lira? Dolar ne kadar? 19 Ocak 2023 güncel dolar kuru